تیوال | مونا احمدیان درباره اپرای عروسکی مولوی: بسیار عالی بود.. اشعاری که برای اجرا انتخاب شده بود،
S3 : 15:33:45
مونا احمدیان
درباره اپرای عروسکی مولوی i
بسیار عالی بود.. اشعاری که برای اجرا انتخاب شده بود، هماهنگی خیلی خوبی با فضا و صحنه اجرا داشت و آدم رو به خلسه میبرد..