کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مونا احمدیان درباره اپرای عروسکی مولوی: بسیار عالی بود.. اشعاری که برای اجرا انتخاب شده بود، هماهنگی خیلی خوبی
S3 : 19:18:15 | com/org
مونا احمدیان
درباره اپرای عروسکی مولوی i
بسیار عالی بود.. اشعاری که برای اجرا انتخاب شده بود، هماهنگی خیلی خوبی با فضا و صحنه اجرا داشت و آدم رو به خلسه میبرد..