آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | قاصدک: دلم برای تو تنگ شده است اما نمیدانم چکار کنم! مثل پرنده ای لالم
S3 : 11:31:30 | com/org
دلم
برای تو
تنگ شده است
اما
نمیدانم چکار کنم!
مثل پرنده ای لالم
که میخواهد آواز بخواند
و
نمیتواند....

"رسول یونان"

از: رسول یونان
نیلوفر ثانی و هیچ کس این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید