تیوال | آرزو احمدیان: احترام به هنر و هنرمند گاهی از پس هزاران انتقاد
S3 : 13:51:43
احترام به هنر و هنرمند

گاهی از پس هزاران انتقاد و ایراد ، راهی را دنبال میکنی . راهی که گر چه سخت ولی خوش است. قبل از پایانش که خوش باشد، راهت خوش است و یاد میگیری. دلخوشی، محترمی، حسابت میکنند و مغرور به آنچه لیاقت داری....

شخصی بدنبال هنرمندی رفت و چنین تجربه ای داشت. ، شخص میدانست که چه میکند و چه کسی را هنرمند میپندارد ، میخواست یاد بگیرد، و از هنر حظ کند

اما بیشتر عایدش شد، این شخص ، شیفته هنر بود و سالها نتوانسته بود بسویش بیاید . حسرت هنر ، داغی بود بر دلش! هر وقت غصه داشت یاد دلش می افتاد و هنر محروم شده اش! آه و صد آه داشت اما... باور کردنی نبود،

باورش سخت بود که اینهمه زود بسوی هنر روانه میشود! این یک تجلی عشق بود
که برایش به هدیه آمده بود.
آن هنرمند ، حرفه ای و چیره دست ، شخص را سوق داد بسوی هدفش . حیرت انگیز بود . گاهی هنرمند سفیر فرشتگان و پروردگار میشود!هر چه هنرمند در فضای مجازی به اشتراک می گذاشت مثل هنر، فکر او را متمرکز میکرد!

آن شخص ، یادش آمد که میخواست بکدام سمت برود ، هنرهای تجسمی، طراحی نقاشی،تئاتر، نمایشنامه ، عروسک گردانی!

گاهی وقتها باید فرسنگها دوری را کنار بگذاریم و برنامه ای برای آینده خیلی زودتر تصور کنیم. اینطور خوشحال تریم ، موفق تریم ، خوشبخت تریم و

هستیم.... ... دیدن ادامه » چون هنر و هنرمند هست!

زیرا که جسم یی روح نمیماند و روح و جسم بدون هنر نمیتواند زنده بماند.


امیرمسعود فدائی این را خواند
آرش رضایی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید