تیوال | یاسر متاجی: یادت چونان دسته ای سهره در جانم آشیانه دارد و
S3 : 22:12:34

یادت
چونان دسته ای سهره
در جانم آشیانه دارد
و این سرو
هر صبح
از زانوانش
درد می کشد
هر ظهر
از دهانش تیر
دور که می شوم از تو
دور که می شوی از من
خیره اند مردم
به عابری
که پرندگان
ازجای ... دیدن ادامه » خالی یک سرو در تنش
می گذرند

#یاسر_متاجی
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید