کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | سید فرشید جاهد: سلام ---------- نیآمدم یا نخواندی که بیایم ؟ مرا ببخش چنان نبودم ک
S3 : 02:19:22 | com/org
سلام
----------
نیآمدم یا نخواندی که بیایم ؟
مرا ببخش
چنان نبودم که اشتیاق دیدار
به آواز کشد تو را
تا بخوانیم ، تا بیایم
تا به شوق ِ عشق
دیدار تازه کنیم
می دانم
حسرت های انباشته در دلم
تو را به التفات می کشاند
عزیزم گریزی نیست
مرا خواهی خواند
و من خواهم آمد
و به شوق ، دیدار تازه خواهیم کرد
به عشق

سید حسن ابوطالبی
( جاهد )
98/07/28
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید