تیوال | سید فرشید جاهد: سلام ---------- نیآمدم یا نخواندی که بیایم ؟ مرا
S3 : 23:21:57
سلام
----------
نیآمدم یا نخواندی که بیایم ؟
مرا ببخش
چنان نبودم که اشتیاق دیدار
به آواز کشد تو را
تا بخوانیم ، تا بیایم
تا به شوق ِ عشق
دیدار تازه کنیم
می دانم
حسرت های انباشته در دلم
تو را به التفات می کشاند
عزیزم گریزی نیست
مرا خواهی خواند
و من خواهم آمد
و ... دیدن ادامه » به شوق ، دیدار تازه خواهیم کرد
به عشق

سید حسن ابوطالبی
( جاهد )
98/07/28
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید