تیوال | ابوالقاسم کریمی: چند شعر کوتاه برای کیمیا . . . . 1 کیمیا اینجا
S2 : 22:08:41
چند شعر کوتاه برای کیمیا
.
.
.
.

1

کیمیا

اینجا ، زمین دیگریست

تنها

با جادوی چراغ میتوان

بر ... دیدن ادامه » دیوار بلند سکوت

طرحی از

لبخند کشید.

2

کیمیا

با خنجری فولادی

بر دیوار معبدی که عشق را

به تازیانه محکوم کرده بود

نوشتم

"تعصب ممنوع"

3

کیمیا

ما از کدامین فرقه ایم

که مرگ را می پرستیم

و رنج بی پایان زندگی را

زمزمه میکنیم

4

کیمیا

فردا

در آغوش خاک ، پیدا خواهد شد

نامه ای که امروز

به دستان باد

سپردم

5

کیمیا

به آزادی

تردید نداشتیم

تا آنکه

به دیواری رسیدیم

که بر آن نوشته بودنند

"تبعیدگاه"
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید