تیوال | ابوالقاسم کریمی: خدا حافظی از فعالیت های محیط زیستی . . . کیمیا دستانمان
S3 : 21:40:43
خدا حافظی از فعالیت های محیط زیستی
.
.
.
کیمیا
دستانمان را به هم گره زدیم
تا ناجی جنگل باشیم
اما درختان
ما را به خاطر نیاوردند
چراکه انگشتانمان
بوی تند تبر میداد
و میوه ی خنده هامان
طعع تلخ تمسخر داشت.
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید