کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | ابوالقاسم کریمی: برای تخریب هر چه بهتر محیط زیست کشور تبر و تیر و تفنگ در دستان مردم ا
S3 : 19:57:50 | com/org
برای تخریب هر چه بهتر محیط زیست کشور
تبر و تیر و تفنگ در دستان مردم است
وَ لودر و غلطک و کامیون زیر پای مسئولین


همه با هم در تخریب محیط زیست ، مسئول هستیم
.
.
فرزند زمین