تیوال | ابوالقاسم کریمی: برای تخریب هر چه بهتر محیط زیست کشور تبر و تیر و تفنگ
S3 : 09:30:15
برای تخریب هر چه بهتر محیط زیست کشور
تبر و تیر و تفنگ در دستان مردم است
وَ لودر و غلطک و کامیون زیر پای مسئولین


همه با هم در تخریب محیط زیست ، مسئول هستیم
.
.
فرزند زمین
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید