آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | عبدالوحید صفری: اَهذه الحیاة التی کنتُ ارکلُ بطن امی لاجلها؟ .... أیا این همان زندگی
S3 : 11:38:17 | com/org
اَهذه الحیاة التی کنتُ ارکلُ بطن امی لاجلها؟
....
أیا این همان زندگی است که به خاطرش به شکم مادرم لگد میزدم؟

از: ناشناس
لیلا مظاهری و سید حامد حسینیان این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید