آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | عبدالوحید صفری: سرانجام بازگو کیستی ای قدرتی که به خدمتش کمر بسته ام قدرتی که هموار
S3 : 11:21:57 | com/org
سرانجام بازگو کیستی
ای قدرتی که به خدمتش کمر بسته ام
قدرتی که همواره خواهان شر است
اما همیشه عمل خیر می کنداز: گوته / فاوست
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید