آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | نوید اقاجان پور درباره نمایش پنجاه پنجاه: به قدری همه چیز تمیزو هماهنگ بود که احساس میکردم دارم انیمیشن میبینم.
S3 : 04:46:09 | com/org
به قدری همه چیز تمیزو هماهنگ بود که احساس میکردم دارم انیمیشن میبینم. خوشحالم که بعد از می سی سی پی دوباره متحیر از سالن اومدم بیرون.