تیوال | امیر درباره نمایش بوقلمون: امان از بوقلمون صفتان زندگی که در لحظه ای حیاتی، نهایت
S3 : 17:17:50
امیر
درباره نمایش بوقلمون i
امان از بوقلمون صفتان زندگی که در لحظه ای حیاتی، نهایت آنچه انتظار نمی رود را به هنرمندی تمام در برابر چشمانمان بازی می کنند...