آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | Fariba Akbari درباره نمایش مسکو، فلکه باغشاه: نمایشی زیبا از دوره کمونیستی شوروی بدون اینکه نویسنده و کارگردان وارد
S3 : 15:54:58 | com/org
نمایشی زیبا از دوره کمونیستی شوروی بدون اینکه نویسنده و کارگردان وارد سیاست شود در حالت کمیک نمایشی را فراهم کردند تا برخی از واقعیتهای این سیستم را به نمایش گزارند در نهایت میخایلویچ با دست راست بهتر مینوشت گرفتن هویت از یک فرد و دادن یک هویت جعلی به اون فرد اینطور سیستمها برای هویت زدایی می آیند و از هر راهی برای هویت زدایی و دادن هویتی جدید به انسانها بهره میبرند پلیس مخفی در همه جا حضور دارد حتی سلیقه شما را در خوردن غذا تغییر میدهد وقتی دیوار برلین فروریخت و شوروی فروپاشید در آنجا مکدونالد شعبه زد صفی به درازای چندصد متر درست شد روزنامه آمریکایی نیوزویک نوشت دنبال یک لقمه آزادی