آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | من یک تماشاگرم درباره نمایش پزشک نازنین نسخه دوم: قرار گروهی برای تماشای نمایش های «پزشک نازنین نسخه دوم» و «چخوف خوانی
S3 : 12:50:59 | com/org
قرار گروهی برای تماشای نمایش های «پزشک نازنین نسخه دوم» و «چخوف خوانی زیر نظر نماینده فدراسیون روسیه»
روز ""یکشنبه 4 اسفند""، به همراه دوستان، این نمایش ها رو تماشا میکنیم و بعد از ""اجرای دوم"" با عوامل گفتگو خواهیم کرد.
دوستانی که تشریف می آورند، لطفا اعلام کنند که تعداد رو برای هماهنگی کافه داشته باشیم
#من یک تماشاگرم
تا پایان اجرا از گوشی موبایل به هیچ وجه استفاده نمی کنم
با حفظ سکوت، به اجرای نمایش احترام میگذارم
بعنوان عکاس تاتر ، موازین عکاسی در سالن نمایش را رعایت میکنم
می‌دانم که سالن نمایش محل خوردن خوراکی و تنقلات نیست
به هنجارشکنان، با احترام و آرامش تذکر میدهم
ما تماشاگران و هنرمندان به حقوق یکدیگر احترام گذاشته، آیین مقدس تاتر را ارج می نهیم
https://t.me/manyektamashaagaram
https://instagram.com/manyektamashagaram?igshid=gduyissiz116
https://www.tiwall.com/wall/post/211054