آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | نیما نیک درباره فیلم گزارش: ‏گزارش کیارستمی جدا از مضمون و فرمش یه نکته برجسته دارد.بازیگرانش! چنا
S3 : 12:54:43 | com/org
‏گزارش کیارستمی جدا از مضمون و فرمش یه نکته برجسته دارد.بازیگرانش! چنان خوب هستند که گاها فراموش میکنی که داری فیلم میبینی! از افشارپناه و آغداشلو تا کودک عالیند ..کودکی که تعجب آور است حرکات و گفتارش..یاد ندارم در فیلمی ایرانی کودکی در چنین سنی فهم بازیگری داشته باشد!