کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | سپهر: می گوید حاضر است استخوان سفیدی باشد در دهان سگی در
S3 : 16:24:55 | com/org
می گوید حاضر است
استخوان سفیدی باشد
در دهان سگی در باران
اما 《خواب》
تنها راه گریزش
از درد روزمرگی نباشد

#عباس_صفاری
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید