آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | سپهر درباره کتاب نئو گلستان: یکی را از علما پرسیدند که « فلانی با ماه‌رویی به خانه شد و اکنون در خل
S3 : 05:56:52 | com/org
یکی را از علما پرسیدند که « فلانی با ماه‌رویی به خانه شد و اکنون در خلوت نشسته و درها بسته و دوشاخه‌ی تلفن کشیده و بقیتش را هم لازم است بگوییم یا همین مقدار کفایت می کند؟ » گفت: « عجب! خب؟ » گفتند: « خب به جمالت. آیا هیچ باشد که پرهیزگاری او به سلامت ماند یا دیگر کار از کار گذشته؟ » گفت: « اگر از مه‌رویان به سلامت بماند از بدگویان نماند. »

بیاید روز هولی در سماوات
که میرد ماه و تیر و دُبّ و کژدم

ولی روزی نمی‌بینم که مانَد
زبان یاوه‌گو از کار مردم

پیر دیگری به گوشه‌ای انتظار می‌کشید تا نوبتش شود. گفت:

« به آن کاری زبان را می دوانند
که خود خواهند و از آن ناتوان‌اند »

*******************************

" پدرام ابراهیمی "

از کتاب نئوگلستان