آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | سپهر درباره کتاب نئو گلستان: چو عمرت در پی دانش نهادی در تنگی به روی خود گشادی دو صد فاضل اگر در
S3 : 08:19:02 | com/org
چو عمرت در پی دانش نهادی
در تنگی به روی خود گشادی
دو صد فاضل اگر در بستر افتند
بدون زر کسی دارو ندادی

«نئوگلستان»
پدرام ابراهیمی