کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | سپهر: زنهار ! در سرزمین من روی هیچ حادثه‌ای قسم نخور؛ روی
S3 : 22:46:37 | com/org
زنهار !
در سرزمین من
روی هیچ حادثه‌ای قسم نخور؛
روی هیچ شب‌کوری شرط نبند.
ما اینجا همه از ازل باخته به دنیا می‌آییم؛
اما حیرت اینجاست که،
سرانجام برد با ماست!

سیدعلی صالحی
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید