کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | دلارام دلنواز: خسته ام خسته تر از برگی در شرف افتادن دلمرده تر
S3 : 21:37:46 | com/org
خسته ام
خسته تر از برگی در شرف افتادن
دلمرده تر از لولای دری نگشوده
صخره ام....
موج ها بر سینه ام کوبیده...
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید