کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | وحید عمرانی: در کتم عدم غبارها بیخته است تا قالبی از خاک برانگیخته
S3 : 18:58:24 | com/org
در کتم عدم غبارها بیخته است
تا قالبی از خاک برانگیخته است
در شیشۀ کوچکی که نامش تن ماست
یک قطره از عطر روح خود ریخته است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید