کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | زهره مقدم: جیاچینو در ساخت موسیقی از صدای سازهای ابداعی و نا متعارفی چون نواختن ب
S3 : 08:11:43 | com/org
جیاچینو در ساخت موسیقی از صدای سازهای ابداعی و نا متعارفی چون نواختن بر قطعات آویزان مخزن سوخت هواپیما استفاده کرده‌است.