کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | امیر اسحاق درباره نمایش مجلس سیاه بازی نازکنیز: ۶ سال پیش ۱۳ خرداد خاطره ای خوش برایم به یادگار نموند ... اما دلم به ه
S3 : 00:16:26 | com/org
۶ سال پیش ۱۳ خرداد خاطره ای خوش برایم به یادگار نموند ... اما دلم به همکاران و رفقای خوبم خوش بود که هوامو داشتن ...

یاد اون روزها بخیر ... از تمرین تا آخرین اجرا ... بهترین روزها در کنار بهترین ها ... نازکنیزی ها یادتون بخیر ...