آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | شبنم زارعی درباره نمایش حاد: بازی های یک دست و باورپذیر ریتم خیلی خوب کارگردانی درست و یه متن خی
S3 : 05:43:42 | com/org
بازی های یک دست و باورپذیر
ریتم خیلی خوب
کارگردانی درست
و یه متن خیلی خوب که آدم رو از دیالوگ های تکراری و روزمره جدا میکرد