آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | وحید عمرانی: در دور جهان محنت آلود از هیچ و عدم شدیم موجود نه دل به خرابه ای تو
S3 : 11:34:50 | com/org
در دور جهان محنت آلود
از هیچ و عدم شدیم موجود

نه دل به خرابه ای توان بست
نه لحظه ای از زمانه آسود

صد عالم نو شود پدیدار
صد همچو زمین به لحظه ای دود

ما مثل حباب روی دریا
از موج دمی شویم نابود

راهیست جهان ما گذر کن
مانند خروش سرکش رود

در رفتن بی امان نماند
نه ... دیدن ادامه ›› بیم زیان نه غصۀ سود

با اینکه امید عمر جاوید
نزد خرد است دور و مردود

شاید که پس از هزار دنیا
وقتی که زمان فسرد و فرسود

در دفتر کائنات ادوار
حرفی ز نشان ما به جا بود
آفرین
شعر زیبایی است.
ظاهراً وزنش مفعول مفاعیل مفاعیل است. ولی گاه از وزن خارج می شود. با این حال زیبایی شعر بی نظیر است.
اکبر خوردچشم
آفرین شعر زیبایی است. ظاهراً وزنش مفعول مفاعیل مفاعیل است. ولی گاه از وزن خارج می شود. با این حال زیبایی شعر بی نظیر است.
وزن مستفعل فاعلات فع لن است و همچنین می توان گفت مفعول مفاعلن فعولن. بفرمایید که دقیقاً کدام بیت یا مصرع از وزن خارج شده تا اصلاح کنم. کل شعر را تقطیع کرده ام، ایراد وزنی در آن نیافتم.
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید