تیوال | علی اسدالهی درباره نمایش سرود صدهزار افلیای عاشق: بازی خانم صحرا فتحی رو دوست داشتم. حسین ایرجی رو دوست
S2 : 07:00:51
بازی خانم صحرا فتحی رو دوست داشتم.
حسین ایرجی رو دوست داشتم.
محمد عابدی نسب رو هم دوست داشتم.
ما هم دوستت داریم علی جان . سعادتی بود دیدارت
۰۸ بهمن ۱۳۹۰
نظر جالبی بود...!!! :)
۰۸ بهمن ۱۳۹۰
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید