آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | امیر ثابت قدم: دست های تو تصمیمم بود باید می گرفتم و دور می شدم. شمس لنگر
S3 : 20:48:21 | com/org
دست های تو
تصمیمم بود
باید می گرفتم و
دور می شدم.
شمس لنگرودی


از: شمس لنگرودی