تیوال | حامد اصغرزاده: بی مقدمه خندیدم گفت:مگه دیونه شدی؟ خودمو جم و جور
S3 : 07:44:16
بی مقدمه خندیدم
گفت:مگه دیونه شدی؟
خودمو جم و جور کردم.

کمی بعد...
دیگه نمی خندیدم
و دیونه شدم.

از: خود