تیوال | حامد اصغرزاده: نمیدونم چرا ولی هروقت یا بی وقت!تو یه کوچه کم رفت
S2 : 07:27:32
نمیدونم چرا
ولی هروقت یا بی وقت!تو یه کوچه کم رفت و آمد،خواستم برا دور زدن دنده عقب برم،یهو تو آئینه یه پیرمرد یا پیرزن یا یه بچه با دوچرخه یا یه موتورسوار رو دیدم که اون هم همون لحظه میخواد از پشت ماشین رد بشه!

از: خود
هیچی جز بد شانسی نیست
۲۶ مرداد ۱۳۹۲
مجتبی عباسی
یعنی هر وقت و بی وقت؟؟
۰۱ شهریور ۱۳۹۲
بله هروقت و بی وقت :)
\
۰۱ شهریور ۱۳۹۲
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید