تیوال | حامد اصغرزاده: کافیست از جایمان بلند شویم غرور جای ما مینشیند و
S2 : 07:28:17
کافیست
از جایمان بلند شویم
غرور
جای ما مینشیند
و من و تو آرام
ایستگاه بعدی
پیاده میشویم


از: خود
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید