تیوال | حامد اصغرزاده: "تنهائی" منتظر در بسته است تا از پنجره وارد شود پس
S2 : 07:09:12
"تنهائی"
منتظر در بسته است
تا
از پنجره وارد شود
پس
بهتر است فکر کنم در زدی


از: خود
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید