تیوال | حامد اصغرزاده: گذشته. گذشته، تکه هائی از یک فیلم شده وقتی نگاه
S3 : 07:19:07
گذشته.
گذشته، تکه هائی از یک فیلم شده وقتی نگاه میکنی. تمام با هم بودن ها مان در خانه و خیابان جذاب ترین صحنه ها را ساخته.صحنه هائی که وقتی لوکیشن و دیالوگ هایش به خاطرمان می آید،گاه آنقدر عاشقانه دل را میلرزاند که پنهانی به خود اسکار میدهیم.کدام داوریست که به صحنه ی دوچرخه سواری دوترکمان با خنده های از ته دل حداقل دیپلم افتخار ندهد؟کوچه های تنگ وتار خانه مان یادت هست؟گاه،زمان خداحافظیمان پای در،طولانی تر از همنشینیمان می شد.سه نفری.من و تو و تیر برق. تیر برق چوبی ئیکه تکه هایش را مدام با ناخنت می کندی وقتی از دستم عصبانی می شدی.تیر برق چوبی که پدر میگفت دیوار حیاطمان را هم او نگه داشته.چه بوئی داشت چوبش.

از: خود
جهت استفاده افراد بیشتری از نظر شما در مورد این فیلم، بهتر است زیر برگه این فیلم نیز نظر خود را بنویسید.
برگه فیلم گذشته: http://www.tiwall.com/cinema/lepasse
۱۳ شهریور ۱۳۹۲
تیوال جان
مطلب من اصلا راجع به فیلم "گذشته"نیست که!
۱۳ شهریور ۱۳۹۲
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید