تیوال | حامد اصغرزاده: کاش تنها یکبار آوارهای خیالت را پس میزدی من کشف
S3 : 07:45:06
کاش
تنها یکبار
آوارهای خیالت را
پس میزدی
من
کشف می شدم
و تو
کاشفم


از: خود
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید