تیوال | حامد اصغرزاده: تنهائیم را به آسمان دوختم همینگاه که ماه به تماشای
S3 : 06:30:57
تنهائیم را
به آسمان دوختم
همینگاه
که ماه
به تماشای تو نشسته
من
به تماشای ماه نشسته ام

از: خود