تیوال | حامد اصغرزاده: تنهائیم را به آسمان دوختم همینگاه که ماه به تماشای
S2 : 07:13:18
تنهائیم را
به آسمان دوختم
همینگاه
که ماه
به تماشای تو نشسته
من
به تماشای ماه نشسته ام

از: خود