تیوال | مهدی چهرازی: با سکوتَت مثل آخرین برگِ پاییزی می افتم زرد و خشک
S2 : 15:27:54
با سکوتَت
مثل آخرین برگِ پاییزی می افتم
زرد و خشک بر زمین
مات و مبهوت رو به تو


مهدی چهرازی
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید