کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مهدی چهرازی: با سکوتَت مثل آخرین برگِ پاییزی می افتم زرد و خشک بر زمین مات و مبه
S3 : 23:23:56 | com/org
با سکوتَت
مثل آخرین برگِ پاییزی می افتم
زرد و خشک بر زمین
مات و مبهوت رو به تو


مهدی چهرازی