آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | معصومه س درباره نمایش سیندرلا: خاله زنک ها مهربانترین دشمنان خطرناکند.. چقد این اداره برای من اشنا ب
S3 : 12:49:30 | com/org
خاله زنک ها مهربانترین دشمنان خطرناکند..
چقد این اداره برای من اشنا بود..
اداره ای که در اون هیچ وقت سوال نمیشد..
اداره ای که همه در اون قوم و خویش بودند و اگر نبودند بهترین گزینه برای حذف شدن میشدند..
اداره ای که اخرین نظریه ای که بهش عمل شده حذف نظریه پردازی بوده..
اداره ای که در اون..
صدها حادثه و تصادف در یک پرونده قابل قبوله به شرطی که به مصلحت باشه...
مصلحت تهوع اور
جایی که تیمسارش فقط میتونه سه متر جلوی پاشو ببینه
جایی که میگن:
طوری نکنید که طوری بشود...