تیوال | محمّـدمهـدی ندّاف: شهر هوای باران دارد من؛ هوای گریه. رفیقِ گرمابه
S2 : 11:33:47
شهر
هوای باران دارد
من؛ هوای گریه.

رفیقِ گرمابه و گلستانیم ما!

( رضا کاظمی/ 88 )