تیوال | هومن شهباز: تیاتر به دیده می آید که یک ابزار ارتباطیست که سلولهای
S2 : 12:04:36
تیاتر به دیده می آید که یک ابزار ارتباطیست که
سلولهای جامعه ی انسانی یعنی تن ها را به هم پیوند میدهد.
دیدگاههای انسان ها در تیاتر هم گفته می شود هم به تصویر کشیده میشود
به همین بهانه است که اثرگذاریش بی همتاست .
وشاید همین باشد که تیاتر را آیین ساز ، اندیشه ساز و فرهنگ ساز می دانند.