تیوال | محمّـدمهـدی ندّاف: نگرانی، هرگز اندوه فردا را از بین نخواهد برد؛ فقط امروز
S3 : 16:02:10
نگرانی، هرگز اندوه فردا را از بین نخواهد برد؛ فقط امروز را از شادی تهی می کند.

از: لئوبوسکالیا
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید