تیوال | فرزین امیری درباره نمایش در انتظار گودو: بسیار عالی بود مخصوصا وقتی نمایشنامه راچندین مرتبه
S2 : 20:08:51
بسیار عالی بود مخصوصا وقتی نمایشنامه راچندین مرتبه خوانده باشی و از دنبال کردن دیالوگها بر روی صحنه لذت ببری .
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید