تیوال | حامد اصغرزاده: چینِ زیاد پرده ها تفکیک سایه ها را سخت میکرد ولی
S2 : 07:23:53
چینِ زیاد پرده ها
تفکیک سایه ها را سخت میکرد
ولی میارزید
که هر سایه ای
تصور عبور تو،در پس پرده باشد

از: خود
خیلی عالی
:)
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
ممنون خانوم مرجانه
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید