تیوال | نیلوفر ثانی: آنقدر رنج کشـیدیم که فرجام آن عشـق شد ای دوست تا
S3 : 01:02:12
آنقدر رنج کشـیدیم
که فرجام آن عشـق شد
ای دوست
تا میتوانی بکُش مــا رانیلوفر ثانی


از: منــ...
برای آنچه دوستش داری از جان باید بگذری
بعد میماند
زندگی
و آنچه که دوستش داشتی
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
برای آنچه دوستش داری از جان باید بگذری
بعد میماند
زندگی
و آنچه که دوستش داشتی
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
واقعا زیباگفتید سپاس دوست ارجمند
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید