کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | شروین دهقان شرق: مـن هـم بـوی رازیـانـه ی ســبـز را حـس مـی کـنـم، مـن
S3 : 22:41:31 | com/org
مـن هـم بـوی رازیـانـه ی ســبـز را حـس مـی کـنـم،

مـن هـم فـرق فـصـل سـتـاره و مـــرگ را مـی دانـم

و قـــــول مـی دهـم...

قـــول مـی دهـم تـا بـرگـشـت پـرنــده

هــــیـچ خـبـری را فـاحـش نـکـنـم.

نــگـران رازت نـبـاش..!

پ ن:حـق دارنـد مـاهـی هـا

عـمـق دریـا را

بـا اوج آسـمـان عـوض نـمـی کـنـنـد

هـمـیـشـه عـمـق هـر چـیـز از اوج آن زیـبـاتـر اسـت..(000ا)

از: شروین
هـمـیـشـه عـمـق هـر چـیـز از اوج آن زیـبـاتـر اسـت...
۰۳ خرداد ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید