تیوال | حدیثی: لذت روزهای خوش را روزگار از ما گرفت ای خوشا روزی
S3 : 18:54:50
لذت روزهای خوش را روزگار از ما گرفت

ای خوشا روزی که با هم روزگاری داشتیم...

از: نمیدونم!
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید