تیوال | آتنا اسلامى درباره نمایش هیولا خوانی: واگویه ها دهمین جنین مرده ى من بود باید هیولا
S3 : 00:14:14

واگویه ها دهمین جنین مرده ى من بودباید هیولا بشم که با هیولا دربیوفتمتجسمت مى کردم با یک مداد قرمز چنبره زده رو نوشته ى آخر من رو خط مى زدى,
خط مى زدى اون قدر زیاد که از یک رمان سیصد صفحه اى سى صفحه بیشتر باقى نمى موند!!!
270 صفحه فساد انگیز!
۱۶ تیر ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید