تیوال | محمدرضا نوپوش: بردن ذهنی به تیرک ، تا به کی؟ بستن اندیشه در فک
S2 : 17:41:40
بردن ذهنی به تیرک ، تا به کی؟

بستن اندیشه در فک ، تا به کی ؟

باغ بی بر ، از شبیخون کلاغ

این چنین ، بودن مترسک ، تا به کی؟

خودکشی را بر نهنگان عار نیست

ماهی اندر تنگ کوچک ، تا به کی ؟

زاغ زندانبان و شاهین در قفس

دودکش را خانه لک لک ، تا به کی ؟

لاله ... دیدن ادامه » های سرخ را پیدا کنید

گریه بر مردار میخک ، تا به کی ؟

هست دنیا این چنین ، باید گریست

خنده ی زوری به دلقک تا به کی ؟

بیت آخر تازه داغم تازه شد

در غیابش ، کن ولیک ، تا به کی ؟
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید