کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | الهه سمیعی درباره نمایش ایران استرالیا: استاد بدبین: شما از کی یاد گرفتین؟ از پدر و مادراتون... پدر و مادرات
S3 : 01:02:16 | com/org
استاد بدبین: شما از کی یاد گرفتین؟
از پدر و مادراتون...
پدر و مادراتون از کی یاد گرفتن؟
از پدر ومادراشون ...
پدر و مادراشون از کیا یاد گرفتن؟
تماشاچی ها:از پدر و مادراشون...
استاد: نه...
همیشه یک حلقه مفقوده وجود داره که اونا از اون زمان تونستند نفوذ کنند...