تیوال | الهه سمیعی درباره نمایش ایران استرالیا: استاد بدبین: شما از کی یاد گرفتین؟ از پدر و مادراتون... پدر
S3 : 00:35:02
استاد بدبین: شما از کی یاد گرفتین؟
از پدر و مادراتون...
پدر و مادراتون از کی یاد گرفتن؟
از پدر ومادراشون ...
پدر و مادراشون از کیا یاد گرفتن؟
تماشاچی ها:از پدر و مادراشون...
استاد: نه...
همیشه یک حلقه مفقوده وجود داره که اونا از اون زمان تونستند نفوذ کنند...
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید