تیوال | حدیثی: خوب من حیف است حال خوبمان را بد کنیم راه رود جاری
S2 : 13:05:07
خوب من حیف است حال خوبمان را بد کنیم
راه رود جاری احساسمان را سد کنیم

عشق در حالتی خوب است خوب خوب خوب
پس نباید با اگر یا شاید آن را بد کنیم

دل به دریا میزنم من دل به دریا میزنی؟
تا توکل بر هر آنچه پیش می آید کنیم.

می توانی می توانم می شود نه شک نکن
باورم کن تا نباید را فقط باید کنیم

از: ؟؟