کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | شروین دهقان شرق: مـن ســیـگـار مـی کـشـم؛ تــو ،بـیـکـار مـی شـوی. مـن
S3 : 21:17:04 | com/org
مـن ســیـگـار مـی کـشـم؛

تــو ،بـیـکـار مـی شـوی.

مـن یـک شــات مـی خــورم؛

تـــو یـک شـــام مـی خــوری.


بـه سـکــوتـت بِــرس

مـن دیـگـر حـرفـی نـدارم.

بـــال هـایـم را بــسـتـه ام

یـک گـوشـه ؛کــنـار پــنـجـره بـه انـتـظار نـشـسـتـه ام.

انـتـظار ... دیدن ادامه ›› کــی و کــجـا را هـــنـوز نــپـرسـیـده ام..

امـا مـی دانـم ایـن ســکـوت،

ایـن انـتـظار..

فـــریـاد بـلـنـدیـسـت کـه گـام هـای خـسـتــه ام را

بـــیـدار مـی کـنـد

کـه،بــرود بـه کــجـا را بــــاز هـم نــمـی دانـم.

از خـــودش بـپـرسـیـد!!!!ای کــفـش هـای کـهـنـه،

آنـقـدر کـه رفــــتـه ای بـه کــجـا رسـیـده ای؟!!


پ ن:قـــرارمـان زیــر پـل بــاران.

زیــر نـاوگـان تـشـنـه ی ایـن شــهـر شـلـوغ.

ســـــریـع تـــر بـــیـا...

قــــبـل از ایـنـکه بـــــاد مــرا بـــرده بـاشــد..!

از: شروین