تیوال | حدیثی:
S2 : 12:30:27
ته چشمان تو خدا شیطنت میکند

ته دل من شیطان خدایی...

از: یه sms قدیمی
ای بابا...ای بابا...
۲۵ شهریور ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید